Podmínky akce

PRAVIDLA NÁKUPNÍ AKCE „[1+1 -> Opasek ZDARMA]”

 

Článek 1.

 1. Společnost [Kryštof Macholda], IČO: [08914702], se sídlem [Černilovská 757, Praha – Klánovice 190 14] („Společnost“), pořádá prodejní akci s názvem „[Opasek ZDARMA]“ („Akce“).
 2. Předmětem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel („Pravidla“) Akce. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Akce. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků uveřejněných stejně jako tento dokument.

Článek 2.

 1. Akce se uskuteční v období od [13.11.2023] do [3.12.2023] na e-shopu [www.km-design.cz] s tím, že nabídka vztahující se k Akci je platná jen ve stanoveném období.

Článek 3.

 1. Účastníkem Akce může být fyzická i právnická osoba, která je konečným zákazníkem a která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Zákazník“). Akce není určena osobám, které zboží zařazené do Akce kupují za účelem dalšího prodeje.
 2. Do Akce budou zařazeni pouze ti Zákazníci, kteří splní všechny stanovené podmínky Akce. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek jednotlivými Zákazníky a Zákazníky nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy z Akce vyloučit.

Článek 4.

 1. Zákazník se do Akce zapojí tak, že v době a místě konání Akce dle článku 2 Pravidel zakoupí v rámci jednoho nákupu set [jednoho a více] produktů [označených symbolem „Opasek ZDARMA“] („Nákup“).
 2. Zákazník získá opasek v rámci Nákupu zadarmo. K celé objednávce navíc zákazník dostane náš vosk na kůži zdarma. Jedná-li se o kabelky Thesa či Mayflower, může si vybrat z kategorií Pirát a Komodor. Jedná-li se o kabelku Galeona, brašny či batohy, může zákazník zvolit libovolný opasek.
 3. Každý Zákazník se může Akce zúčastnit opakovaně, vždy však při splnění všech podmínek účasti dle těchto Pravidel.
 4. Společnost má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Akce jednotlivými Zákazníky. Společnost je oprávněna s konečnou platností vyloučit Zákazníka v případě, že bude mít podezření, že se Zákazník dopustil podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu s dobrými mravy. Toto rozhodnutí o vyloučení Zákazníka je konečné, bez možnosti odvolání.

Článek 5.

 1. Tato Pravidla budou po celou Dobu konání Akce dostupná na webové stránce [https://www.km-design.cz/akce].
 2. Společnost je možné v souvislosti s Akcí kontaktovat též na e-mailové adrese či telefonním čísle uvedených na webové stránce [https://www.km-design.cz/kontakty/].
 3. Účast v Akci je dobrovolná. Účastí v Akci vyjadřuje Zákazník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Akcí, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo změnit podmínky Akce či dobu jejího trvání bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Zákazníků vůči Společnosti. Každá taková změna Pravidel či Akce bude vyhlášena stejným způsobem jako tato Pravidla. Změny bude Společnost provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Společnosti, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Společnost bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Zákazníky.
 5. Při uplatňování práv z vadného plnění (reklamace) u zboží v rámci této Akce se postupuje podle platné právní úpravy obsažené zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a podle platného reklamačního řádu Společnosti.
 6. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, po nabytí účinnosti zaplacením nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
  Pro výrobek vyrobený na objednávku tedy neplatí obvyklá 14-denní doba pro vrácení zboží bez udání důvodu. Výrobky mají mnoho variant úprav dle vašeho přání a tímto se mohou stát dále neprodejné, typicky např. s vlastním monogramem či logem, specifických kombinací barev, zakázkové výroby dle vašeho přání, specifická úprava velikosti (například na míru určitému typu mobilního zařízení) apod. Při koupi prosím toto berte v potaz, při objednávání věnujte pozornost informacím u výrobku, při uvádění velikosti (např.: obvod pasu) se ujistěte, že zadáváte míru správným způsobem (jak nakupovat nalezneteZDE, případně Vám rádi poradíme telefonicky i e-mailem) a před odesláním objednávky zkontrolujte všechny zvolené varianty a zadané údaje. V případě dotazů nás kontaktuje a rádi vám s dokončením objednávky pomůžeme. V případě, že zjistíte, že Vám objednané a vyrobené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje, kontaktujte nás co nějdříve a pokusíme se najít řešení.
  Do doby vyhotovení zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. [Slevy a jiné výhody v rámci této Akce nelze kombinovat s jakýmikoliv jinými slevami, jinými prodejními akcemi.]
 8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Zákazníka, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Akci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (coi.cz) Zákazník nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Zákazníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo se Společností. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 9. Zákazník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Zákazníka obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

 

Zpět do obchodu